www.magama-shop.com

Телефон
0898599325

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.  
  1. Настоящите Общи условия имат за фцел да уредят отношенията между МАГАМА ЕООД и Потребителите, които използват Сайта http://www.magama-shop.com и намиращия се в него Електронен магазин.
  2. Настоящите Общи условия обвързват всички лица и потребители, които използват и/или разглеждат Сайта и Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес http://www.magama-shop.com.
  3. При използване на Сайта и Електронния магазин Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк, бутон или обект, разположени на страниците на интернет адрес http://www.magama-shop.com, Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия.
  4. Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.

ДЕФИНИЦИИ

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия.
 2. „МАГАМА“ ЕООД – означава търговско дружество „МАГАМА“ ЕООД, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 131375427, което е собственик на http://www.magama-shop.com.
 3. „САЙТ”– означава интернет адрес http://www.magama-shop.com.
 4. „ПОТРЕБИТЕЛ/И”– означава лицата, използващи, посещаващи и разглеждащи Сайта и Електронния магазин.
 5. „ПРОФИЛ В САЙТА” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му.
 6. „МАГАЗИН”– означава електронния магазин на МАГАМА ЕООД, който се намира на Сайта и от който Потребителите могат да пазаруват.
 7. „СТОКА” – означава продуктите и услугите, предлагани от МАГАМА ЕООД чрез Електронния магазин.
 8. „ПОРЪЧКА”– означава поръчката, направена от Потребителя за определени Стоки, заедно с избрания начин за плащане и получаване на Стоките.
 9. „ЦЕНА НА СТОКАТА” – означава цената за бройка или за определено количество Стока, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 10. „ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА” – означава разноските по транспорта и доставка на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И КОНТАКТИ

 1.  
  1. „МАГАМА“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 131375427 и ДДС Номер: BG131375427.
  2. Контакти:
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добруджански край“ № 23, ет. 5, ап. 9
 • Адрес за упражняване на дейността: София 1606, ул. „Дамян Груев“ 46.
 • Електронна поща: [email protected]
 • Телефон за връзка: 0898670071
 1.  
  1. Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща, по телефона и чрез формата за запитване в раздел „Контакти“ в рамките на работното време: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък.
  2. Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика – София 1606, ул. „Дамян Груев“ 46, се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1.  
  1. Сайтът и Електронният магазин да се разглеждат свободно и без регистрация.
  2. Регистрация на потребител се извършва чрез попълване на регистрационна форма.
  3. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрацията, както и при поръчка без регистрация. 
  4. МАГАМА ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена вследствие предоставената от Потребителя информация.
  5. МАГАМА ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и разходите за повторното изпращане на Стоките се заплащат от Потребителя.
  6. При регистрацията си Потребителят посочва електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.
  7. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми МАГАМА ЕООД незабавно на e-mail [email protected] .
  8. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил и при попълване на данни при поръчка, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел и съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от МАГАМА ЕООД за целите, посочени в Общите условия.
  9. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от МАГАМА ЕООД с потвърждение за извършената регистрация.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

 1.  
  1. МАГАМА ЕООД предоставя срещу заплащане и от разстояние Стоки на Потребители посредством Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
  2. Потребителят заплаща Цената на стоките и Цената на доставката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички техни изменения, оповестени на Сайта.
  3. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
  4. МАГАМА ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.
  5. МАГАМА ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, свързана с тях и публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

 1. Поръчка на стоки може да се извършва от Потребител с регистриран профил в сайта или от потребител без регистрация.
 2. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.
 3. Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на МАГАМА ЕООД от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък, вкл. Поръчка, постъпила след 14.00 часа се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.
 4. При извършване на Поръчка Потребителят избира вида на Стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.
 5. Поръчката може да бъде преглеждана и променяна от Потребителя до нейното потвърждаване от него.
 6. При финализиране на Поръчката и потвърждаването ѝ, Потребителят се задължава да заплати Цената на стоката и Цената на доставката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 7. След обработване на поръчката, системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на МАГАМА ЕООД.
 8. Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената на стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация.
 9. МАГАМА ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики, както и за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в мониторите.
 10. МАГАМА ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 11. Възможно е част от информацията за Стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи Потребителите ще бъдат уведомени при извършена от тях Поръчка преди доставката.
 12. Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което МАГАМА ЕООД уведомява Потребителят по подходящ начин.
 13. Потребителите се съгласяват, че е възможно определени Стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че МАГАМА ЕООД няма възможност да изпълни Поръчката, защото не разполага с налична Стока, МАГАМА ЕООД уведомява Потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи МАГАМА ЕООД възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени.
 14. МАГАМА ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща за извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на Поръчката без допълнително уведомление на Потребителя.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.
 2. Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

„Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ И ЗАКУПЕНИ СТОКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят следва предварително да уведоми МАГАМА ЕООД с недвусмислено заявление на e-mail: [email protected] или на телефон 0898 599 325 , че се отказва от договора за продажба от разстояние.  За връщане на закупена стоката се съставя протокол, който потребителят за своя улеснение може да използваСтандартен формуляр за отказване от договора.
 2. Да посочи имената си, географски и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки;
 3. Да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;
 4. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е нарушена, увредена или унищожена;
 5. Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които са доставени;
 6. МАГАМА ЕООД няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари; дрехи, кожи и текстил, които са носени и употребявани, с петна или скъсани, изпрани или преминали химическо чистене, боядисвана, носена или третирана по друг начин коса;
 7. Удължения за коса, коса, кичури, перуки, бретони и тупета, които са били боядисвани или химически третирани не подлежат на връщане. Всички продукти от коса трябва да бъдат върнати в оригиналния цвят и без да бъдат третирани с препарати или носени.
 8. МАГАМА ЕООД няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени;
 9. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на МАГАМА ЕООД;
 10. В случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.
 11. Следните категории Стоки за красота могат да бъдат върнати, само ако са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана:

– козметика, гримове и производни на тях продукти;

– продукти за лична грижа и хигиена;

– продукти за грижа за косата като шампоани, лосиони, маски и др.;

 1. Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: София 1606, ул. „Дамян Груев“ 46.
 2. При неизпълнение на посочените условия МАГАМА ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
 1. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
 2. Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на МАГАМА ЕООД са изцяло за сметка на Потребителя.
 3. Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 4. До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на МАГАМА ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
 5. В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, МАГАМА ЕООД се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от МАГАМА ЕООД
 6. Цената на стоката и цената на доставката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от МАГАМА ЕООД да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.
 7. МАГАМА ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 8. Потребителят следва да изпрати на МАГАМА ЕООД или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил МАГАМА ЕООД за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на МАГАМА ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

 1. По силата на Закона за защита на потребителите Стоките, предоставяни посредством www.magama-shop.com имат законова гаранция за съответствие с договора за продажба.
 2. Законовата гаранция се изразява в задължението на МАГАМА ЕООД да отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до 2 /две/ години след доставянето им, дори и „МАГАМА“ ЕООД да не е знаелa за несъответствиетo.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.
 2. При констатиране при прегледа на явни недостатъци и несъответствия, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява МАГАМА ЕООД на e-mail [email protected] или на телефон +359 898 67 00 71 , като посочва и номера на поръчката.
 3. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.
 4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договора за продажба, която може да се предяви до 2 /две/ години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 5. Потребителят следва да уведоми МАГАМА ЕООД на email [email protected] или на телефон +359 898 67 00 71 за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

– касова бележка или фактура;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. МАГАМА ЕООД привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 2. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.
 3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато МАГАМА ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
 4. МАГАМА ЕООД не носи отговорност за Стоките от коса, за които е полагана лоша грижа, несъответстваща на вида коса и на указанията за употреба или за увреждане при недобро поставяне на удължения. МАГАМА ЕООД съветва Потребителите да използват квалифициран специалист при поставяне професионални удължения, коси и при тяхното третиране, обработка, поддръжка и съхранение.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

 1. В случай на възникнали спорове между МАГАМА ЕООД и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.
 2. Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.
 3. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин МАГАМА ЕООД, Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG à

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички права върху Сайта са изключителна собственост на МАГАМА ЕООД, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на МАГАМА ЕООД.
 2. Всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, техният подбор и подредба, са собственост на МАГАМА ЕООД или МАГАМА ЕООД притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.
 3. Забранено е снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани от името на Потребителите. Потребителите могат да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта в социалните мрежи, като ясно обозначават МАГАМА ЕООД като автор на материалите.
 4. МАГАМА ЕООД си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата му на интелектуална собственост.

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

 1. МАГАМА ЕООД има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия могат по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. МАГАМА ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 2. МАГАМА ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.
 3. МАГАМА ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. МАГАМА ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващите промени, публикувани на Сайта.
 4. МАГАМА ЕООД има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.
 5. МАГАМА ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните Стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 6. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират от МАГАМА ЕООД, която може по всяко време да ги променя, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.

Настоящите Общи условия са актуализирани и влезли в сила на 20.01.2020 г.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки